دسته: دخترونه

عکس های بیشتر پاییز “ این اتفاق عزیز؛ نه عاشقانه است نه غمگین.! پاییز “ زنی تنهاست موهایش” را با عشق ببافید… پاییز “ مردی تنهاست؛ در خیابان دست هایش را با عشق “بگیرید...